Klientų atsiliepimai

(
5
/
5
)
5

Durys tiko idealiai, susimontavau viskas super. Planuoju ateity dar užsisakyti. Ypač patiko greitas pagaminimas ir pristatymas.


(
5
/
5
)
5

Dėkoju už labai greitai įvykdytą užsakymą. Esu maloniai nustebintas tokiu greitu terminu.


(
5
/
5
)
5

Dėkoju, Jums, operatyviai ir šauniai dirbate, durys aukštos klasės, dar tikrai užsakinėsime pas Jus.


(
5
/
5
)
5

Pasirinkus ekonomiškausią gamintoją pavyko ne tik sutaupyti 400 litų už 2 duris, bet ir gauti kokybiškas bei laiku atliktas paslaugas, įskaitant ir pristatymą. Be to, aiški ir paprasta montavimo instrukcija padėjo mums patiems sumontuoti duris per mažiau nei 3 valandas.


(
5
/
5
)
5

Puikios durys! Ačiū už greitai ir labai kokybiskai atlikta užsakymą! Vyras planavo dvi dienas statyti 8 duris, o viską padarė per pusdienį.


(
5
/
5
)
5

Nepaisant to, kad tai internetinė parduotuvė, telefonu man atsakė į visus iškilusius klausimus bei davė naudingų patarimų. Užsakymas buvo atliktas greitai ir kokybiškai. Tikrai džiaugiuosi savo pasirinkimu.(
5
/
5
)
5

Paskambinau, susitariau, užsisakiau ir greitai stumdomos durys jau stovėjo mano prieškambaryje. Puikios spendimas už mažą kainą.Džiaugiamės, jog 7 naujausiuose atsiliepimuose esame įvertinti 5 žvaigždutėmis

-
Stumdomos durys
, slankiojančios sistemos.

PRIVATUMO POLITIKA

1. Duomenų valdytojas

Jūsų teikiamų duomenų valdytojas yra Tomas Šulžickis, telefonas: +370 683 78771, el. pašto adresas: pagalba@durysinternetu.lt, (toliau – Administratorius).

2. Privatumo politikos tikslai

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai Jums naudojantis Administratoriaus paslaugomis. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas ir visada susipažinti su jų aktualia versija.

2.2. Administratorius gerbia Jūsų privataus gyvenimo neliečiamumą ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas siekdamas užtikrinti tvarkomų duomenų bei kitos informacijos saugumą ir kondencialumą. Administratorius naudoja tinkamas teisines, organizacines, technines ir fizines saugumo priemones, kad duomenys ir kita svarbi informacija būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Administratoriaus surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi Administratoriaus darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

2.3. Visa informacija, kurią Jūs pateikiate Administratoriui, yra pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Jūs, pateikdamas savo asmens duomenis, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir tikslais.

3. Duomenų tvarkymo tikslai

3.1. Jūsų duomenys yra renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. elektroninės prekybos paslaugos;

3.1.2. tiesioginė rinkodara.

3.2. Administratorius turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais:

3.2.1. tam, kad pagerintų Administratoriaus svetainių veikimą, funkcionalumą, kad geriau suprastų vartotojų poreikius, pagerintų paslaugas.

3.2.2. taip pat jei Jūs savanoriškai pateikėte Administratoriui savo asmens duomenis dėl tam tikros specinės priežasties, Administratorius gali naudoti asmens duomenis tuo tikslu, kuriuo jie buvo pateikti.

3.3. Administratorius informuos Jus, jei tam tikrais atvejais iškiltų poreikis naudoti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais nei konkrečiai nustatyta šioje Privatumo politikoje.

4. Duomenų tvarkymo terminai

4.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.

5. Jūsų teisės

5.1. Esu informuotas ir man yra žinomos šios mano teisės:

5.1.1. dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į Administratorių aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

5.1.2. dėl savo duomenų tvarkymo turiu teisę kreiptis į priežiūros instituciją;

5.1.3. turiu teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

5.1.4. turiu teisę prašyti nutraukti mano duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), kai duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti. Jūs rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Administratoriui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Administratorius nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;

5.1.5. jei manau, kad mano tvarkomi duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turiu teisę kreiptis į Administratorių raštu. Administratoriaus ar jo paskirto tvarkytojo darbuotojai privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą. Administratorius nedelsdamas praneša Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą, sustabdymą;

5.1.6. turiu teisę nemokamai gauti iš Administratoriaus savo asmens duomenis Lietuvoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius, gavęs Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateikia prašomus duomenis raštu arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis;

5.1.7. turiu teisę pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas, kai pateiktas prašymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu arba kai atsakymas Jums siunčiamas registruotu paštu), susipažinti su Administratoriaus tvarkomais mano asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami.

6. Slapukai ir lankomumas

6.1. Administratorius gali naudoti slapukus (angl. cookies) savo tinklapyje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų interneto tinklo naršyklę ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į kompiuterį pirmą kartą apsilankius tinklapyje ir vėliau naudojami Jūsų kompiuterio identikavimui, kad palengvinti Jūsų prieigą prie šio tinklapio bei jame esančios informacijos. Naudodamiesi tinklapiu Jūs sutinkate su šiomis slapukų naudojimo taisyklėmis.

6.2. Jeigu NESUTINKATE, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti Jūsų naršymo tinklapyje spartą, apriboti tam tikrų tinklapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie tinklapio.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto puslapyje.

7.2. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

SLAPUKŲ DEKLARACIJA